ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN ”YU-VINO”,

Artikel 1 – Definities

 1.1   Voor zover uit de context niet anders blijkt, zullen de volgende begrippen in deze Algemene Voorwaarden de navolgende betekenis hebben:

 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Dienst: Alle door Yu-Vino onder de Overeenkomst ten behoeve van Koper te verrichten werkzaamheden;
 • Duurovereenkomst: een Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
 • Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met Yu-Vino;
 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Yu-Vino en de Koper, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Yu-Vino en Koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Partijen: Yu-Vino en Koper gezamenlijk;
 • Schriftelijk: per brief of per e-mail;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Koper en Yu-Vino gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 • Yu-Vino: de heer Z. Gergeli, handelend onder de naam: “Yu-Vino” (KVK: 58156739).

1.2    Kopteksten worden slechts ingevoegd voor het gemak en zullen niet van invloed zijn op de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden.

1.3    Naamwoorden, voornaamwoorden en werkwoorden in enkelvoud worden geacht het meervoud in te sluiten, en vice versa, in zoverre als de context dat vereist, en tenzij anders gedefinieerd.

1.4    Steeds wanneer in deze Algemene Voorwaarden de woorden ‘hiervan’, ‘hierin’ of woorden van gelijke strekking worden gebezigd zullen zij worden uitgelegd als verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden in zijn geheel en niet beperkt blijven tot het specifieke Artikel of de (onder)afdeling waarin de verwijzing voorkomt. De woorden ‘daaronder begrepen’ en woorden van gelijke strekking betekenen ‘daaronder begrepen maar niet beperkt tot’.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 •  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Partijen en op alle daartoe strekkende onderhandelingen, offertes, aanbiedingen en opdrachten.
 • Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van Koper zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk door Yu-Vino van de hand gewezen. Door het aangaan van een Overeenkomst met Yu-Vino, dan wel het aanvaarden van een Dienst aanvaardt Koper dat diens algemene voorwaarden niet toepasselijk zijn en doet Koper afstand van iedere verklaring waarin toepasselijkheid van alle eigen algemene voorwaarden van toepassing wordt verklaard.
 • Iedere afwijking van de Algemene Voorwaarden of de toepasselijkheid van de voorwaarden van Koper, is slechts bindend indien zulks door Partijen uitdrukkelijk is overeengekomen en door Yu-Vino Schriftelijk is bevestigd.
 • Yu-Vino is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging treedt twee weken na bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Een wijziging van de Algemene Voorwaarden geldt ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 • Bij tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de Overeenkomst.

Artikel 3 – Aanbiedingen, offertes en gegevens

 • Elke door Yu-Vino gedane aanbieding is vrijblijvend, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld door Yu-Vino.
 • De door Yu-Vino gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende zeven dagen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven.
 • Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in een aanbod of offerte binden Yu-Vino niet.
 • Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren of andere hoedanigheden opgenomen in prijskranten, catalogi, prospectie, advertenties of offertes van DX gelden slechts bij benadering.
 • De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • Een samengestelde aanbieding of prijsopgave verplicht Yu-Vino niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen diensten of producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst 

 • Indien door Yu-Vino een aanbieding is gedaan of een offerte is uitgebracht, komt de Overeenkomst tot stand door de aanvaarding van het aanbod van Yu-Vino door Koper of door (gedeeltelijke) uitvoering van de Overeenkomst door Yu-Vino. Acceptaties van offertes en aanbiedingen van Yu-Vino door Koper gelden als onherroepelijk gedaan en kunnen niet worden ingetrokken of gewijzigd anders dan met toestemming van Yu-Vino.
 • Indien door Yu-Vino geen aanbod is gedaan doch door Koper een offerte is aangevraagd, komt de Overeenkomst tot stand door de Schriftelijke aanvaarding van de offerte of de uitvoering van de Overeenkomst door Yu-Vino.
 • De omvang en de inhoud van de Overeenkomst is zoals deze volgt uit de Overeenkomst, de Schriftelijke offerte c.q. bevestiging en de Algemene Voorwaarden.
 • Afspraken met en/of toezeggingen door werknemers, agenten, vertegenwoordigers of anderen die niet gerechtigd zijn Yu-Vino te binden, dan wel niet Schriftelijk zijn gemaakt of gedaan, zijn voor Yu-Vino niet bindend.
 • Levertijden zijn slechts indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Koper Yu-Vino derhalve Schriftelijk in gebreke te stellen.
 • Yu-Vino is gemachtigd namens Koper alle nodige (rechts-)handelingen te verrichten om een aansluiting op een Dienst over te nemen van een voorgaande aanbieder.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 • Indien Koper kwalificeert als Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 • De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. a) als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
 1. b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 1. c) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 6 – Verplichtingen van de Consument tijdens bedenktijd

 • Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 • Indien de Consument een wijnfles heeft geopend vervalt het Herroepingsrecht.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

 • Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Yu-Vino.
 • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Yu-Vino.
 • De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Yu-Vino verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 • De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 • Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8 – Prijzen en tarieven 

 • Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders aangegeven.
 • Gedurende de in het aanbod en/of offerte vermelde geldigheidsduur, althans indien geen geldigheidsduur is vermeld zeven dagen, worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • Yu-Vino is gerechtigd prijsstijgingen van meer dan 5% door te berekenen, indien zich tussen het moment van aanvaarding en levering prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen of verpakkingsmateriaal;
 • In het geval van een prijsverhoging heeft de Koper de bevoegdheid de Overeenkomst op te zeggen binnen zeven dagen nadat de Koper door Yu-Vino Schriftelijk in kennis is gesteld van de prijsverhoging.

Artikel 9- Betaling

 • Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of Aanvullende voorwaarden, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na sluiten van de overeenkomst.
 • Yu-Vino is gerechtigd om een vooruitbetaling te verlangen.
 • Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Yu-Vino is gewezen op de te late betaling en Yu-Vino de Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Yu-Vino gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.
 • Indien Koper de juistheid van een (gedeelte van een) factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot tijdige betaling. Betwisting van een factuur moet Schriftelijk en binnen 7 dagen na factuurdatum bij Yu-Vino worden ingediend. Is deze termijn niet in acht genomen, dan is Koper gebonden aan het factuurbedrag en zal dit factuurbedrag als juist hebben te gelden.
 • Betalingen van Koper worden eerst afgeboekt op de openstaande rente en (buitengerechtelijke) kosten en pas daarna op de oudst openstaande factuur.
 • Yu-Vino is bevoegd haar betalingsverplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk te verrekenen met elke vordering die Yu-Vino op enig tijdstip al dan niet opeisbaar, voorwaardelijk of onder tijdsbepaling, op Koper heeft of zal verkrijgen, dan wel haar betalings­verplichtingen op te schorten. Verrekening en of opschorting door Koper is uitgesloten.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 • Yu-Vino is uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van de directe schade. Aansprakelijkheid van Yu-Vino voor indirecte schade (waaronder begrepen doch niet beperkt tot: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en winstderving en waardevermindering van Producten) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Ook is iedere aansprakelijkheid van Yu-Vino uitgesloten indien Koper verplichtingen aangaat zonder medeweten en toestemming van Yu-Vino.
 • Voorts is aansprakelijkheid van Yu-Vino onder alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Yu-Vino wordt uitgekeerd in verband met de schade die is ontstaan bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Indien geen verzekering bestaat en/of deze verzekering geen dekking biedt, dan is de aansprakelijkheid van Yu-Vino beperkt tot het bedrag dat voor de betreffende producten in één levering door Yu-Vino aan Koper in rekening is gebracht, voor de Overeenkomst waarmee de schade direct verband houdt heeft gefactureerd met een maximum van € 1.000,–.
 • Koper dient door hem geleden schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na het ontstaan of het bekend worden daarvan Schriftelijk bij Yu-Vino te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval vervalt iedere aanspraak van Koper door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan daarvan.
 • De beperking van de aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden geldt ook voor het geval medewerkers en/of hulppersonen van Yu-Vino en/of door Yu-Vino ingeschakelde derden aansprakelijk zijn voor de schade jegens Koper. Partijen hebben de bedoeling aan deze bepaling derdenwerking te geven. 

Artikel 11 – Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst 

 • Yu-Vino is gerechtigd de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden zonder dat Yu-Vino gehouden is tot enige schadevergoeding, in geval van:
 1. a) (een vermoeden van) een tekortkoming door Koper in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden;
 1. b) (een vermoeden van) misbruik, dan wel onrechtmatig gebruik van een Dienst door Koper;
 1. c) (een aanvraag tot) surseance van betaling of faillietverklaring van Koper, dan wel de aanstelling van een stille bewindvoerder;
 1. d) onder curatelestelling of onder bewindstelling van Koper;
 1. e) verkoop, verpanding of beëindiging van de onderneming van Koper;
 1. f) beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van Koper;
 • Alle vorderingen die Yu-Vino op Koper mocht hebben of verkrijgen, zullen na opzegging van de Overeenkomst terstond en ten volle opeisbaar zijn.
 • Zolang de Overeenkomst is opgeschort is Koper onverminderd gehouden tot betaling (aan Yu-Vino) van de vaste kosten.
 • Indien de Overeenkomst ingevolge dit artikel is ontbonden, is Koper gehouden tot betaling aan Yu-Vino van de vaste periodieke kosten over de nog resterende contractduur die zou hebben gegolden.

Artikel 12 – Privacybescherming en verwerking van persoonsgegevens 

 • Yu-Vino gaat zeer vertrouwelijk om met persoonsgegevens, waaronder begrepen verkeers­gegevens, van Koper en voldoet bij verzameling en verwerking van deze gegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de Europese Privacy Richtlijn (Richtlijn 95/46/EG).
 • Yu-Vino neemt persoonsgegevens van Koper op in de gegevensbestanden van Yu-Vino waar deze niet langer worden bewaard dan wettelijk verplicht of noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering. Yu-Vino draagt voorts zorg voor technische en fysieke maatregelen voor beveiliging van de persoonsgegevens.
 • De persoonsgegevens van Koper worden door Yu-Vino verzameld voor zover dit noodzakelijk is om de volgende doeleinden te realiseren:
 1. a) het mogelijk maken van een goede dienstverlening alsook het toezien op een goede (verdere) ontwikkeling van de dienstverlening;
 1. b) het toezien op een adequate facturering en betalingsadministratie, waaronder mede begrepen het al dan niet door derden doen innen van openstaande rekeningen;
 1. c) het verstrekken van inlichtingen aan Koper in het algemeen, bij een klachtenbehandeling of een geschillenbeslechting;
 1. d) het kredietbeheer en in verband daarmee het al dan niet door derden doen laten uitvoeren van analyses naar kredietwaardigheid en betaalgedrag, alsook deelname aan een krediet­registratiesysteem.
 1. e) het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het verstrekken van gegevens in het kader van een strafrechtelijk opsporingsonderzoek aan bevoegde autoriteiten.

Artikel 13 – Wijziging Algemene Voorwaarden

 • Yu-Vino is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene voorwaarden te wijzigen. Koper zal op de hoogte gesteld worden van deze wijziging(en).
 • Van toepassing is steeds de laatst aan Koper bekend gemaakte versie van de Algemene Voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

Artikel 14 – Geschillen en toepasselijk recht 

 • De Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen tussen Yu-Vino en Koper worden beheerst door Nederlands recht.
 • Alle geschillen, daaronder begrepen die door slechts één der partijen als zodanig worden beschouwd, die tussen Yu-Vino en Koper zijn ontstaan of mochten ontstaan zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. Niettemin heeft Yu-Vino het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.